Фізетин послаблює пошкодження печінки, спричинене миш’яком.

PMID: Evid Based Complement Alternat Med. 2022;2022:1005255. Epub 2022, 20 жовтня. PMID: 36310620 Назва анотації: Фізетин пом’якшує пошкодження печінки, викликане миш’яком, покращуючи біохімічний, запальний, апоптотичний і гістологічний профіль: підхід in vivo та in silico. Анотація: Миш’як (As) є токсичним металоїдом і канцерогеном для людини, який може викликати гепатотоксичність. Фізетин (3, 3′, 4′, 7-тетрагідроксифлавон) є фітофлавоноїдом, який виявляє різноманітну терапевтичну дію. Це дослідження мало на меті вивчити лікувальний потенціал фізетину проти гепатотоксичності, спричиненої As, у дорослих самців щурів. Для досягнення цієї мети щурів-альбіносів (= 48) рівномірно розділили на 4 групи: контрольну групу, групу As (10 мг/кг), групу фізетину (2,5 мг/кг) + As (10 мг/кг) і групу фізетину ( 2,5 мг/кг) групи. Після одного місяця лікування оцінювали біохімічний аналіз, вміст загального білка (ЗБП), печінкові сироваткові ферменти, запальні, а також про- або антиапоптотичні маркери та гістопатологічний профіль тканин печінки. Оскільки введення порушувало біохімічний профіль шляхом зниження активності антиоксидантних ферментів, тобто вмісту каталази (CAT), супероксиддисмутази (SOD), глутатіонредуктази (GSR) і глутатіону (GSH), одночасно збільшуючи рівні активних форм кисню (ROS), і речовини, що реагують на тіобарбітурову кислоту (TBARS). TPC також було значно знижено після впливу As. Крім того, As помітно підвищив рівні сироваткових ферментів печінки, таких як аспартат-трансаміназа (AST), лужна фосфатаза (ALP) і аланін-трансаміназа (ALT), а також рівні маркерів запалення, тобто ядерного фактора B (NF-B). ), некроз пухлини (TNF-), активність інтерлейкіну-1 (IL-1), інтерлейкіну-6 (IL-6) і циклооксигенази-2 (COX-2). Крім того, він знизив рівень антиапоптичних маркерів (Bcl-2) і підвищив рівень проапоптичних маркерів (Bax, Caspase-3 і Caspase-9). Крім того, вплив As призвело до гістопатологічного пошкодження печінкових тканин. Однак введення фізетину значно полегшило всі зображені ураження печінки. Для подальшої перевірки було проведено скринінг кількох докових комплексів за допомогою версії GOLD 5.3.0. На основі придатності докінгу та оцінки GOLD порядок ранжирування білків-рецепторів із сполукою фізетину такий: супероксиддисмутаза, інтерлейкін, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза, TNF-альфа, аланін-трансаміназа, циклооксигеназа 2, антиапоптотик і глутатіонредуктаза. З цих трьох рецепторних білків супероксиддисмутаза, інтерлейкін і аспартатамінотрансфераза показали найкращу взаємодію з фізетином. Результати поточного дослідження in vivo та in silico продемонстрували, що фізетин потенційно може зменшити гепатотоксичність, спричинену As.

читати далі

Leave a Comment