Тимохінон відігравав захисну роль проти гепатотоксичності, спричиненої тартразином.

PMID: Іран J Basic Med Sci. Січень 2023; 26 (1): 99-106. PMID: 36594061 Назва анотації: Тимохінон відігравав захисну роль проти гепатотоксичності, спричиненої тартразином. Резюме: ЦІЛІ. Поточне дослідження, перше такого роду в літературі, мало на меті спостерігати токсичну дію тартразину, барвника, який зазвичай використовується в промисловості та харчових продуктах, на печінку та дослідити, чи можна цю токсичність усунути за допомогою спільного введення тимохінону. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ: 32 самці щурів-альбіносів Вістар були отримані з Центру розведення та дослідження експериментальних тварин Університету İnönü. Щури були випадковим чином розподілені на 4 рівні групи: контрольна група, група тимохінону, група тартразину та група тимохінону + тартразину. Були отримані зразки тканин печінки та крові щурів, а також проведені біохімічні та гістопатологічні дослідження зразків. РЕЗУЛЬТАТИ: введення тартразину підвищило рівень окислювача (малоновий діальдегід та супероксиддисмутаза) та параметри індексу окисного стресу (загальний окислювальний статус) у тканині печінки та знизило антиоксидантний параметри (глутатіон, глутатіонпероксидаза, каталаза та загальний антиоксидантний статус), що призводять до гістопатологічних проблем (фарбування гематоксилін-еозином та імунореактивність каспази-3) і запалення (фактор некрозу пухлини α та інтерлейкін-6) у зразках сироватки. З іншого боку, тимохінон покращив антиоксидантну та протизапальну дію. ВИСНОВОК: у цей час і в дозі тимохінон має захисну дію проти гепатотоксичності тартразину. Тимохінон можна використовувати як захисний засіб проти токсичності тартразину.

читати далі

Leave a Comment