Вплив фотобіомодуляційної терапії на медіатори запалення, імунну інфільтрацію та ангіогенез у мишачій моделі розацеа.

PMID: Ann Transl Med. 2022 серпень; 10 (15): 831. PMID: 36035005 Назва анотації: Вплив фотобіомодуляційної терапії на медіатори запалення, імунну інфільтрацію та ангіогенез у мишачої моделі розацеа. Анотація: ДОВІДКА: Розацеа — це хронічне захворювання шкіри, поширеність якого зростає та яке складно лікувати. Фотобіомодуляційна терапія (PBMT) може бути багатообіцяючим допоміжним засобом лікування розацеа. МЕТОДИ. У цьому дослідженні вивчалася ефективність PBMT для лікування уражень розацеа на добре відомій мишачій моделі з використанням комбінації довжин хвиль при 590 і 830 нм. Самки мишей BALB/c були рандомізовані на три групи, а саме: групу негативного контролю (NC), групу модельного контролю (MC) і групу PBMT. Мишам вводили LL-37 або фізіологічний розчин для побудови моделі та NCs відповідно. Мишам у групі PBMT вводили PBMT на довжинах хвиль 590 нм (25 мВт) і 830 нм (50 мВт). Тяжкість еритеми, кількість запальних клітин, експресію ключових медіаторів запалення та ступінь ангіогенезу та імуноклітинної інфільтрації уражень шкіри оцінювали за допомогою фарбування гематоксиліном та еозином (H&E), імуногістохімії та імунофлуоресцентного фарбування. РЕЗУЛЬТАТИ: PBMT значно зменшив показники еритеми та запальної клітинної інфільтрації вогнищ розацеа у мишей. Подальші дослідження показали, що PBMT знижує регуляцію підвищеної експресії медіаторів запалення (S100A9 і p65) і маркерів ангіогенезу (CD31), а також послаблює дисрегуляцію інфільтрації імунних клітин [including neutrophils, regulatory T cells (Treg cells),γδT cells, and macrophages] у мишей з розацеа. ВИСНОВКИ. Це дослідження показало, що PBMT може покращити стан розацеа шляхом регулювання ключових медіаторів запалення та порушення регуляції імунної інфільтрації та ангіогенезу.

читати далі

Leave a Comment